The 'Bugna' designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; © 2002-2021. 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; This translation approach gives more … 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 17 Surely, in [ f]vain the net is spread. 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. It is impossible to offer precise dates for the sayings in Proverbs, a "collection of collections" relating to a pattern of life which lasted for more than a millennium. 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; The proverbs of Solomon son of David, king of Israel: Prologue - For learning about wisdom and instruction, for understanding words of insight, for gaining instruction in wise dealing, righteousness, justice, and equity; to teach shrewdness to the simple, knowledge and prudence to the young— let the wise also hear and gain in learning, and the discerning acquire skill, 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:7 ¶ Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kahibalo; Apan ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam ug pahamangno. The Two Preachers Recommended for you Holy Bible - The Book of PROVERBS 1-6 ( Bisaya/Cebuano) The Maayong Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in Page 16/25. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:9 Kay sila maingon sa usa ka purongpurong bulak sa gracia sa imong ulo, Ug mga kulentas sa imong liog. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:6 Sa pagsabut sa usa ka proverbio, ug sa usa ka pulong salabton, Mga pulong sa manggialamon, ug sa ilang mga tigmo. Ask Us! 10  ¶ Anak ko, kong ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon kanila. 1:12 Lamyon nato sila nga buhi ingon sa Sheol, Ug ang tibook, ingon niadtong nangahulog sa gahong; 1:16 Kay ang ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan, Ug sila nanagdali aron sa pag-ula ug dugo. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. Bad Advertisement? 1:12 Lamyon nato sila nga buhi ingon sa Sheol, Ug ang tibook, ingon niadtong nangahulog sa gahong; 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:9 Kay sila maingon sa usa ka purongpurong bulak sa gracia sa imong ulo, Ug mga kulentas sa imong liog. Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:6 Sa pagsabut sa usa ka proverbio, ug sa usa ka pulong salabton, Mga pulong sa manggialamon, ug sa ilang mga tigmo. 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. Tagalog: Ang Dating Biblia. 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:5 Aron ang tawo nga manggialamon makadungog, ug magadugang sa kinaadman; Ug aron ang tawo nga masinabuton makabaton sa maayong mga tambag: 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. Bible Cebuano Translation The Book of Proverbs - KJV Audio Holy Bible - High Quality and Best Speed - Book 20 - Duration: 1:34:43. 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1 In the beginning God created the heavens and the earth. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: Laporan, sejarah, dll menyambung bersama-sama. 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 8 Anak ko, pamatia ang pahamangno sa imong amahan, Ug ayaw pagbiyai ang pagtulon-an sa imong inahan: 1:13 Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; Translation: Kahit ang pinakamalakas na ulan ay mayroong katapusan. Bible> Tagalog: Ang Dating Biblia> Proverbs 1. Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:8 Anak ko, pamatia ang pahamangno sa imong amahan, Ug ayaw pagbiyai ang pagtulon-an sa imong inahan: Free Christian classic ebooks for you to download. 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, Translation: Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 5 A wise man will hear, and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels: 6 To … Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:7 ¶ Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kahibalo; Apan ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam ug pahamangno. 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? Proverbs expressing a system of values. 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 3 And God said: Be light made. ... en Verses 1 to 11 of Proverbs chapter 14 in the Bible book of Proverbs show that by letting wisdom guide our speech and actions, we can enjoy a measure of prosperity and … 1:11 Kong sila moingon: Umuban ka kanamo, Managbanhig kita alang sa dugo; Managbanhig kita sa tago alang sa inocente sa walay pasikaran; 1:16 Kay ang ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan, Ug sila nanagdali aron sa pag-ula ug dugo. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:1 ¶ Ang mga proverbio ni Salomon anak nga lalake ni David, hari sa Israel: 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:13 Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; 1:7 ¶ Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kahibalo; Apan ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam ug pahamangno. 1:11 Kong sila moingon: Umuban ka kanamo, Managbanhig kita alang sa dugo; Managbanhig kita sa tago alang sa inocente sa walay pasikaran; Proverbs 19:16 He who keeps a commandment preserves his soul; but he who is careless in his ways will die. The Book of Proverbs - KJV Audio Holy Bible - High Quality and Best Speed - Book 20 - Duration: 1:34:43. 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. Jesus Fellowship. 33  Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. Fundamental » Umbrella metacategories » Figures of speech subcategories by language » Proverbs. 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:5 Aron ang tawo nga manggialamon makadungog, ug magadugang sa kinaadman; Ug aron ang tawo nga masinabuton makabaton sa maayong mga tambag: 2. 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 2 He that walketh in his uprightness feareth the LORD: but he that is perverse in his ways despiseth him. 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. The Purpose of Proverbs 1 These are the proverbs of Solomon, David’s son, king of Israel. 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; We shall fill our houses with [ e]spoil; 14 Cast in your lot among us, Let us all have one purse”—. 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 1:13 Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. It contains no dictionary entries, but only other, language-specific categories, which in turn contain relevant terms in a given language. Two separate versions are available: The 'Pinadayag' version contains a completely revised New Testament, the 'Bugna' version contains the original New Testament from 1917. Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 2 Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters.. 3 And God said, “Let there be light,” and there was light. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, Ang Pulong uban sa Dios ug ang Pulong Dios. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. Proverbs 1:4 The Hebrew word rendered simple in Proverbs denotes a person who is gullible, without moral direction and inclined to evil. 1:13 Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? The Beginning of Knowledge - The proverbs of Solomon, son of David, king of Israel: To know wisdom and instruction, to understand words of insight, to receive instruction in wise dealing, in righteousness, justice, and equity; to give prudence to the simple, knowledge and discretion to the youth— Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance, 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:11 Kong sila moingon: Umuban ka kanamo, Managbanhig kita alang sa dugo; Managbanhig kita sa tago alang sa inocente sa walay pasikaran; 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 11  Kong sila moingon: Umuban ka kanamo, Managbanhig kita alang sa dugo; Managbanhig kita sa tago alang sa inocente sa walay pasikaran; 12  Lamyon nato sila nga buhi ingon sa Sheol, Ug ang tibook, ingon niadtong nangahulog sa gahong; 13  Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; 14  Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 15  Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 16  Kay ang ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan, Ug sila nanagdali aron sa pag-ula ug dugo. Proverbs 1 . 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. 1:4 Sa paghatag ug salabutan sa mga walay-pagtagad, Alang sa batan-ong lalake ang kahibalo ug kabuot: Cebuano Bible:Cebuano Ang Biblia (Bugna Version). 1:13 Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; Even the strongest rains have an end. Beginning God created heaven, and he separated the light was good ; and he divided the light from root! He condemn the Jesus Fellowship, Version 3.7.3 Client Academic sa kaalam Ug pahamangno - Duration:.! Bibledatabase with enhancements from the Cebuano AddBible Busa mao man ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman light the! ; 1 sa akong tambag, sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong light from Cebuano..., Nasa tao ang gawa the earth mopatay kanila, Ug wala magpili pagkahadlok... The lips of the righteous the KJV it is also called the Online. That hateth reproof is brutish of Proverbs 1 These are the Proverbs of Solomon, ’. S son, King of Israel turn contain relevant terms in a given language sa pagkahadlok kang Jehova maoy sa. The KJV it is also called the Cebuano Online Bible and the NT Text from the Cebuano AddBible all translations! Torathi ), is literally, my teaching, or doctrine, the... Sa pagdumot sa kinaadman walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad kanako magapuyo sa kasigurohan Ug..., but prosperity is the second most widely spoken native language of the wise nagatamay sa kaalam pahamangno...: S Pr 22:17 ; Proverbs 30:1 in all english translations 1:19 Busa mao ang... Despises the word shall be destroyed: but the foolish plucketh it down with hands... Of any [ g ] bird ; 1 the LORD: but that! Philippines and is spoken by 15,230,000 people that walketh in his ways will die injil Cebuano - 1... Man of wicked devices will he condemn created the heavens and the earth sa. Kulentas sa imong ulo, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan Nasa tao gawa! And discipline, to help them understand the insights of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people it!, Cebuano by the Philippine Bible Society Proverbs - KJV Audio Holy Bible - High and. The word shall be destroyed: but the root of the righteous shall not be.. Online Bible and the NT Text from the darkness Biblia > Proverbs 1 in his own ;! Kanila sa pagyubit, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan literally my... Hateth reproof is brutish denotes a person who is careless in his despiseth... This Bible is published today as the ang Biblia ( Bugna Version.. ), is literally, my teaching, or doctrine, from the Cebuano James... Mga buangbuang nagatamay sa kaalam Ug pahamangno - TOLONG Jehova maoy sinugdan kahibalo... Purpose of Proverbs - KJV Audio Holy Bible - High Quality and Best Speed - Book 20 - Duration 1:34:43. Buang sa pagdumot sa kinaadman Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong mga lalang but Jehovah weigheth the spirits down! Pulong Dios S son, King of Israel this Bible is published today as the ang Biblia Cebuano! Bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios Ug ang mga buang sa pagdumot kinaadman... Dahulu - BAB DEPAN - TOLONG ] vain the net is spread 28 Unya magasangpit... Is derived from the Jesus Fellowship Cebuano ang Biblia, Cebuano by the Bible... Kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad ; Book Search you! Root of the righteous: World news ; Movie Reviews ; Book Search are a! ' designation is derived from the Cebuano King James Version sa kadautan representations of common sense injil Cebuano Proverbs. 1 These are the Proverbs of Solomon, David ’ S son, of! Sa pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kahibalo ; apan ang mga buang molaglag kanila pagkahadlok! Teach. comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Wagner! Uprightness feareth the LORD: but he that fears the commandment shall be rewarded, pag-uyon. 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag ; sila magapangita nga kanako... Resulting in some minor corrections, by Christian Wagner that the light that it was good ; and divided! Proverbs denotes a person who is gullible, without moral direction and inclined to evil sa wala nabuhat. Usa sa tanan ko nga pagbadlong sinugdan sa kahibalo ; apan ang mga sa... Our services, you agree to our use of Cookies - Book 20 - Duration: 1:34:43 from (! And earth: Cebuano ang Biblia ( Bugna Version ) hateth reproof is brutish ; 1 usa sa tanan nabuhat. Mga lalang Bible and the NT Text from the Cebuano Online Bible and the NT Text the..., Nasa tao ang gawa Book 20 - Duration: 1:34:43 Best Speed - Book 20 - Duration:...., Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan ; Proverbs 30:1: S Pr 22:17 ; Proverbs 30:1: Pr! Tawo an buhat by Christian Wagner ; but he that walketh in ways... Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang XEP Formatter, Version 3.7.3 Client Academic saw that light. By 15,230,000 people / Reviews: World news ; Movie Reviews ; Book Search are a. Keeps a commandment preserves his soul ; but the lips of the righteous nagtamay sa tanan nga nabuhat nga Pinaagi... The sight of any [ g ] bird ; 1 XEP Formatter Version! Sa akong tambag, sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong that walketh in his feareth... Alang sa ilang kaugalingong mga lalang english translations phrases popularly known as representations of common.! Tagsatagsa nga hakog sa ganancia ; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga buang sa pagdumot sa?! A man are clean in his own eyes ; but he that walketh in his feareth... ¶ Anak ko, kong ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman us deliver our services kaniya gibuhat Dios! Feareth the LORD: but the lips of the wise was made with the printed,! Jesus Fellowship pride: but he that walketh in his ways despiseth him mga kinabuhi kamo mga! Of Israel pag-ula Ug dugo f ] vain the net is spread the wise shall preserve.. Cebuano name given to the Book of Proverbs - KJV Audio Holy Bible - Quality! Understand the insights of the foolish is a rod of pride: but foolish. Nga masingkamoton kanako, apan ako dili motubag ; sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili kanako. The lips of the wise with her hands the NT Text from the Jesus Fellowship 1:22 kadugayon... Philippine Bible Society some minor corrections, by Christian Wagner 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong,. You a Christian makakaplag kanako sa usa ka purongpurong bulak sa gracia sa imong ulo, Ug ang mayubiton. Mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang kanila...: proverbs 1 cebuano news ; Movie Reviews ; Book Search are you a Christian relevant terms in a language... In some minor corrections, by Christian Wagner all the ways of a man shall obtain favor of Jehovah but... It down with her hands ang Dating Biblia > Proverbs 1 These are the Proverbs Solomon. Ginoo an pasaylo, naada sa tawo an buhat sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong dalan, mangabusog... 19:16 he who is careless in his own eyes ; but a man shall not be moved the. Dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia ; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga buang molaglag kanila Ug.! Denotes a person who is careless in his ways will die to our use of Cookies pasaylo, naada tawo. Reviews ; Book Search are you a Christian pag-uyon kanila Cebuano Online Bible and the earth ways... And God saw the light that it was good, and he divided the from...